Membres de ple dret

1.      Els membres de ple dret (“membres”) són els associats majors d’edat que es comprometin amb les finalitats de l’Associació, que acceptin explícitament  la  Declaració  Fundacional,  que  facin  efectives  les contribucions a les quals s’hagin compromès per al sosteniment de l’Associació i que no hagin estat suspesos o expulsats de l’Associació per cap motiu.

2.      Els membres gaudeixen de tots els drets i estan subjectes a totes les obligacions previstes en els Estatuts de l’Associació i en aquest Reglament de Règim Intern.

3.    Cada membre de l’Assemblea Nacional Catalana queda adscrit administrativament a una única Assemblea Territorial.

4.      Els  membres  podran  escollir  entre  estar  adscrits  a  l’Assemblea Territorial del seu lloc de residència, la del seu lloc de treball o la del lloc amb què tinguin una vinculació personal preferent. Si no especifiquen el contrari, se’ls assignarà inicialment a l’Assemblea Territorial del domicili que designin a la seva inscripció, però podran sol•licitar el canvi d’Assemblea Territorial en qualsevol moment.

5.  L’adscripció dels membres a les Assemblees Sectorials és voluntària. Un membre pot estar adscrit a tantes Assemblees Sectorials com desitgi.

Col·laboradors-es

Article 2.3

1. Les persones físiques col•laboradores són aquelles que se senten compromeses amb les finalitats de l’Associació, i volen treballar activament en les accions i activitats que aquesta promogui, tot i optar -per les raons que siguin- per no causar alta com a membres de l’Associació, o no reunir les condicions per a ser-ho.

2.   Poden ser persones físiques col•laboradores les que conformen algun dels col•lectius següents:

a) Les que, per algun motiu personal, optin per no causar alta com a membres de ple dret de l’Associació.

b) Les menors d’edat.

c) Els membres de ple dret que no compleixin durant tres trimestres consecutius   amb   el   pagament   de   les   quotes   o   altres   obligacions econòmiques a les quals s’hagin compromès, aprovades per l’Assemblea General,  i  mentre  no  n’estiguin  exempts  per  decisió  del  Secretariat Nacional.
Aquestes  persones  passaran  a  ser  col•laboradors,  amb  els  drets  i obligacions inherents a aquesta condició, però quan facin efectives les aportacions endarrerides recuperaran la condició de membres de ple dret.

d) Les afectades per alguna incompatibilitat per a ser membres.

Article 2.4

Les persones físiques col•laboradores.

1.      Les persones físiques col•laboradores queden subjectes als Estatuts de l’Associació i a aquest Reglament de Règim Intern en tot allò que els pugui ser d’aplicació.

2.      Les persones col•laboradores poden participar en les activitats de les Assemblees Territorials i Sectorials que desitgin d’acord amb les determinacions que estableixin aquestes Assemblees.

3.     Les persones col•laboradores s’hauran d’identificar com a tals quan col•laborin en les Assemblees Territorials o Sectorials.

4.      Les persones col•laboradores no són elegibles ni electors per a cap càrrec Territorial ni nacional de l’Assemblea Nacional Catalana.

Article 2.5

Les persones jurídiques col•laboradores.

1.      Les   persones   jurídiques   poden   adherir-se   i   col•laborar   amb l’Associació donant suport públic a les seves finalitats i/o prestant-li ajut econòmic.

2.      Tota   col•laboració   d’una   persona   jurídica   amb   el   conjunt   de l’Associació, amb una Assemblea Territorial o una Assemblea Sectorial ha de ser notificat per escrit al Secretariat Nacional per part de qui promogui la col•laboració.

3.    El secretariat Nacional podrà oposar-se, impedir o anul•lar la col•laboració de qualsevol persona jurídica, prèvia consulta al Secretariat Territorial de l’Assemblea Territorial o a l’Assemblea Sectorial que promogui la col•laboració, quan es consideri que la col•laboració en qüestió entra en conflicte amb els documents bàsics de l’Assemblea Nacional Catalana (la Declaració  Fundacional, el Full de Ruta vigent en cada moment, els Estatuts o el present Reglament de Règim Intern) o que pot condicionar indegudament el funcionament de l’Associació.

4.      Llevat d’un acord específic del Secretariat Nacional, la col•laboració de les persones jurídiques amb l’Associació no podrà tenir altra contraprestació per part d’aquesta que l’esment públic del suport prestat o patrocini rebut.

Article 2.6

Les persones físiques simpatitzants.

1. Les persones físiques simpatitzants són aquelles que tenen interès en les seves finalitats i volen rebre informació de les activitats de l’Associació, tot i optar per no causar alta com a membres de ple dret o com a col·laboradors de l’Associació, o no reunir les condicions per a ser-ho.

2. Les persones físiques simpatitzants podran assistir a les reunions de les assemblees territorials i sectorials de l’ANC si en són convidats, però no tindran dret a vot en cap d’elles.

3. Les persones físiques simpatitzants podran fer aportacions econòmiques voluntàries a l’ANC. Aquestes aportacions seran convenientment comptabilitzades pels responsables de tresoreria del Secretariat Nacional, i de l’Assemblea Territorial si escau.


Contacte

ANC Cornellà

08940 - Cornellà